ผศ.ดร.สุพิน ใจแก้ว
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 02

GE1024

Tue1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 03

GE1024

1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 01

GE1031

Wed
Thu1053704
ทฤษฎีและกระบวนการให้คำปรึกษา
Sect. 01

A902

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 660310102 (ภาษาไทย) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 02 GE1024
2 Tue (1-4) 660310301 (สังคมศึกษา) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 03 GE1024
3 Tue (6-9) 660310101 (ภาษาไทย) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 01 GE1031
4 Thu (1-3) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1053704 ทฤษฎีและกระบวนการให้คำปรึกษา 01 A902