ผศ.ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed3521103
หลักการบัญชี
Sect. 01

FMS109

Thu
Fri3524104
การบัญชีขั้นสูง 1
Sect. 01

FMS104

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 660134921 (การตลาดดิจิทัล) 3521103 หลักการบัญชี 01 FMS109
2 Fri (5-7) 650139801 (การบัญชี) 3524104 การบัญชีขั้นสูง 1 01 FMS104