ผศ.ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 07

ED306

Tue
Wed
Thu
Fri1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 04

A307

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650313901 (คอมพิวเตอร์) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 07 ED306
2 Mon (1-4) 650315201 (วิทยาศาสตร์(เคมี)) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 09 ED306
3 Mon (1-4) 650319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 12 ED306
4 Fri (1-4) 650310801 (พลศึกษา) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 04 A307