อ.ดร.สำเริง ถึงคุณ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1551221
กลวิธีการอ่านอนุเฉท
Sect. 01

1141

1551232
การเขียนอนุเฉท
Sect. 99

714

Tue0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 52

A206

Wed
Thu1551615
ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น
Sect. 01

GE1032

0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 28

GE1020

Fri0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 24

GE1031

Sat0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 20

1142

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 01 1141
2 Mon (1-3) 660440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 02 1141
3 Mon (6-8) 590000003 (-) 1551232 การเขียนอนุเฉท 99 714
4 Tue (1-4) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 52 A206
5 Tue (1-4) 650440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 56 A206
6 Thu (1-3) 630440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น 01 GE1032
7 Thu (6-9) 650310801 (พลศึกษา) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 28 GE1020
8 Thu (6-9) 650434711 (นิเทศศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 48 GE1020
9 Thu (6-9) 650434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 51 GE1020
10 Fri (6-9) 650310302 (สังคมศึกษา) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 24 GE1031
11 Fri (6-9) 650310402 (คณิตศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 26 GE1031
12 Sat (6-9) 631449001 (นิติศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 1142