อ.สำเนียง วรรณทอง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2591501
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Sect. 01

733

Tue
Wed
Thu0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
Sect. 05

A204

Fri0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
Sect. 01

A206

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2591501 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 01 733
2 Thu (6-9) 650310102 (ภาษาไทย) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 05 A204
3 Thu (6-9) 650310802 (พลศึกษา) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 07 A204
4 Thu (6-9) 650312802 (การประถมศึกษา) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 11 A204
5 Fri (1-4) 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 01 A206
6 Fri (1-4) 640439801 (การบัญชี) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 02 A206
7 Fri (1-4) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 03 A206