อ.สาวิณี รอดสิน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2551303
ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
Sect. 02

A303

2551303
ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
Sect. 01

A303

Tue
Wed
Thu
Fri2552101
การปกครองท้องถิ่นไทย
Sect. 02

1141

2552101
การปกครองท้องถิ่นไทย
Sect. 01

1141

Sat2551303
ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
Sect. 03

1146

2554308
การบริหารภัยพิบัติสาธารณะ
Sect. 02

1144

Sun2554308
การบริหารภัยพิบัติสาธารณะ
Sect. 01

1141

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 02 A303
2 Mon (5-7) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 01 A303
3 Fri (1-3) 650446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย 02 1141
4 Fri (1-3) 660444201 (การพัฒนาชุมชน) 2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย 04 1144
5 Fri (6-8) 650446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย 01 1141
6 Sat (5-7) 661446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 03 1146
7 Sat (8-10) 651446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2554308 การบริหารภัยพิบัติสาธารณะ 02 1144
8 Sun (5-7) 641446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2554308 การบริหารภัยพิบัติสาธารณะ 01 1141