อ.สารัลย์ กระจง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7013202
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
Sect. 01

EN301

Tue
Wed7013302
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Sect. 02

EN304

Thu
Fri7014801
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Sect. 99

ออกฝึก4801

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013202 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ 01 EN301
2 Wed (1-4) 650166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013302 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 02 EN304
3 Wed (1-4) 650466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013302 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 EN304
4 Fri (13-13) 590000003 (-) 7014801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 99 ออกฝึก4801