ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023639
การสอนดนตรีสนามวงโยธวาทิต
Sect. 01

เยี่ยมวิมาน

Tue2063402
ทักษะเครื่องลมไม้ 5
Sect. 01

ดนตรี2

Wed
Thu2062401
ทักษะเครื่องลมไม้ 3
Sect. 01

ดนตรี2

Fri2062453
การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
Sect. 01

จักรวาล

2061401
ทักษะเครื่องลมไม้ 1
Sect. 01

ดนตรี

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 1023639 การสอนดนตรีสนามวงโยธวาทิต 01 เยี่ยมวิมาน
2 Tue (10-13) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 2063402 ทักษะเครื่องลมไม้ 5 01 ดนตรี2
3 Thu (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2062401 ทักษะเครื่องลมไม้ 3 01 ดนตรี2
4 Fri (1-3) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2062453 การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง 01 จักรวาล
5 Fri (8-11) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2061401 ทักษะเครื่องลมไม้ 1 01 ดนตรี