อ.สมเจตน์ บุญชื่น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5571108
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Sect. 01

EN406

5571101
พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Sect. 01

A902

Tue5571102
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Sect. 99

EN406

5504903
โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
Sect. 01

EN101

Wed5511401
คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Sect. 02

EN103

Thu
Fri5574803
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Sect. 99

ออกฝึก4803

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5571108 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 01 EN406
2 Mon (6-8) 660465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5571101 พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 01 A902
3 Tue (6-8) 590000003 (-) 5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 99 EN406
4 Tue (10-10) 650165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 01 EN101
5 Wed (1-3) 660165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02 EN103
6 Wed (1-3) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05 EN103
7 Fri (12-12) 590000003 (-) 5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 99 ออกฝึก4803