อ.สถิต วงศ์แสนศรี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001109
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Sect. 44

N134

0001109
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Sect. 42

N133

Wed
Thu0001109
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Sect. 43

N133

3564404
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Sect. 03

MT02

3564404
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Sect. 02

MT02

3541303
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
Sect. 01

ออกฝึก303

3541303
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
Sect. 03

ออกฝึก304

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 660486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 44 N134
2 Tue (5-7) 660485011 (การจัดการ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 42 N133
3 Thu (1-3) 660485012 (การจัดการ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 43 N133
4 Thu (5-7) 640485011 (การจัดการ) 3564404 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 03 MT02
5 Thu (9-11) 640485012 (การจัดการ) 3564404 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 02 MT02
6 Thu (12-12) 660485011 (การจัดการ) 3541303 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 01 ออกฝึก303
7 Thu (13-13) 660485012 (การจัดการ) 3541303 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 03 ออกฝึก304