อ.ดร.ศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 15

ED207

Tue1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 02

ED401

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 30

A208

Wed1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 23

ED307

Thu
Fri1093602
เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้
Sect. 99

ED207

1023640
วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
Sect. 01

ED207

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640312802 (การประถมศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 15 ED207
2 Tue (1-4) 640310402 (คณิตศาสตร์) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 02 ED401
3 Tue (1-4) 640310403 (คณิตศาสตร์) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 03 ED401
4 Tue (6-9) 640310401 (คณิตศาสตร์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 30 A208
5 Wed (1-4) 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 23 ED307
6 Wed (1-4) 640315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 24 ED307
7 Fri (1-4) 590000003 (-) 1093602 เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้ 99 ED207
8 Fri (6-9) 640315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1023640 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 01 ED207