อ.ดร.ศิริกานดา แหยมคง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3563303
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Sect. 01

FMS106

3562133
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์
Sect. 01

FMS105

Tue
Wed3564904
สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Sect. 01

FMS107

Thu3562134
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Sect. 01

FMS109

3561104
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Sect. 01

A402

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3563303 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 01 FMS106
2 Mon (6-9) 650445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 3562133 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ 01 FMS105
3 Wed (1-3) 630434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3564904 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 01 FMS107
4 Wed (1-3) 650134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3564904 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 02 FMS107
5 Thu (1-3) 650134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3562134 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 01 FMS109
6 Thu (5-7) 660134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3561104 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 01 A402