อ.วิศิษฎ์ มหานิล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed4011105
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
Sect. 04

STC402

4011106
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
Sect. 05

STC406

Thu4042101
ดาราศาสตร์และอวกาศ
Sect. 01

STA107

4011106
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
Sect. 01

STC406

Fri4011108
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
Sect. 01

STC405

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 660162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 04 STC402
2 Wed (1-3) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 05 STC402
3 Wed (1-3) 660462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 06 STC402
4 Wed (4-5) 660162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 05 STC406
5 Wed (4-5) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 06 STC406
6 Wed (4-5) 660462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 02 STC406
7 Thu (1-4) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 01 ( TEACHER_2 ) STA107
8 Thu (8-9) 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 01 STC406
9 Thu (8-9) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 04 STC406
10 Fri (5-6) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 01 STC405