อ.วิไลวรรณ ศรีหาตา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Sect. 01

FMS105

3523802
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามวิชาชีพทางการบัญชี
Sect. 01

FMS311

Wed
Thu3531101
การเงินธุรกิจ
Sect. 01

A205

3521103
หลักการบัญชี
Sect. 02

FMS311

Fri3524103
ทฤษฎีบัญชี
Sect. 02

FMS103

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 640434921 (การตลาดดิจิทัล) 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 01 FMS105
2 Tue (1-3) 640434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 02 FMS105
3 Tue (1-3) 640434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 05 FMS105
4 Tue (8-9) 630439801 (การบัญชี) 3523802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามวิชาชีพทางการบัญชี 01 FMS311
5 Thu (1-3) 650434921 (การตลาดดิจิทัล) 3531101 การเงินธุรกิจ 01 A205
6 Thu (1-3) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3531101 การเงินธุรกิจ 02 A205
7 Thu (6-9) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3521103 หลักการบัญชี 02 FMS311
8 Fri (5-7) 650139802 (การบัญชี) 3524103 ทฤษฎีบัญชี 02 FMS103