อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 24

A205

1544801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย
Sect. 01

1141

Tue1544208
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Sect. 01

1142

Wed1544208
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Sect. 02

1145

Thu1541201
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Sect. 01

1143

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660312801 (การประถมศึกษา) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 24 A205
2 Mon (5-7) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 28 A205
3 Mon (8-9) 630440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย 01 1141
4 Mon (8-9) 630440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย 02 1141
5 Tue (8-10) 640310101 (ภาษาไทย) 1544208 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 01 1142
6 Wed (1-3) 640310102 (ภาษาไทย) 1544208 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 02 1145
7 Thu (1-3) 640440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1541201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 01 1143
8 Thu (1-3) 650440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1541201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 02 1143