อ.วิทยา สุขสา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 58

หอประชุม

0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 41

หอประชุม

0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 01

หอประชุม

Tue2593103
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
Sect. 01

733

Wed2591203
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

733

Thu2594113
ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

IC305

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 58 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
2 Mon (1-3) 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 59 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
3 Mon (1-3) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 60 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
4 Mon (1-3) 660165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 61 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
5 Mon (1-3) 660165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 62 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
6 Mon (1-3) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 63 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
7 Mon (1-3) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 64 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
8 Mon (1-3) 660310101 (ภาษาไทย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 42 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
9 Mon (1-3) 660310102 (ภาษาไทย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 43 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
10 Mon (1-3) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 44 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
11 Mon (1-3) 660310301 (สังคมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 46 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
12 Mon (1-3) 660310401 (คณิตศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 48 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
13 Mon (1-3) 660310801 (พลศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 51 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
14 Mon (1-3) 660312801 (การประถมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 54 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
15 Mon (1-3) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 23 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
16 Mon (1-3) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 31 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
17 Mon (1-3) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 32 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
18 Mon (1-3) 660445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 33 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
19 Mon (1-3) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 34 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
20 Mon (1-3) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 38 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
21 Mon (5-7) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 41 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
22 Mon (5-7) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 45 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
23 Mon (5-7) 660310302 (สังคมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 47 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
24 Mon (5-7) 660310402 (คณิตศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 49 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
25 Mon (5-7) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 50 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
26 Mon (5-7) 660310802 (พลศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 52 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
27 Mon (5-7) 660311101 (เกษตรศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 53 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
28 Mon (5-7) 660312802 (การประถมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 55 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
29 Mon (5-7) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 56 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
30 Mon (5-7) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 57 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
31 Mon (5-7) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 24 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
32 Mon (5-7) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 25 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
33 Mon (5-7) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 26 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
34 Mon (5-7) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 27 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
35 Mon (5-7) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 28 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
36 Mon (5-7) 660318201 (นาฏศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 29 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
37 Mon (5-7) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 30 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
38 Mon (5-7) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 35 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
39 Mon (8-10) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 01 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
40 Mon (8-10) 640423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 02 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
41 Mon (8-10) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 03 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
42 Mon (8-10) 640434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 04 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
43 Mon (8-10) 640434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 05 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
44 Mon (8-10) 640440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 06 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
45 Mon (8-10) 640441801 (การท่องเที่ยว) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 07 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
46 Mon (8-10) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 08 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
47 Mon (8-10) 640445701 (ศิลปกรรม) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 09 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
48 Mon (8-10) 640445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 10 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
49 Mon (8-10) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 11 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
50 Mon (8-10) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 12 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
51 Mon (8-10) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 13 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
52 Mon (8-10) 640473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 14 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
53 Mon (8-10) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 15 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
54 Mon (8-10) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 16 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
55 Mon (8-10) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 17 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
56 Mon (8-10) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 18 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
57 Mon (8-10) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 19 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
58 Mon (8-10) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 20 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
59 Mon (8-10) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 21 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
60 Mon (8-10) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 22 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
61 Tue (6-8) 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2593103 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 01 733
62 Wed (1-3) 660449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2591203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 01 733
63 Thu (1-3) 630449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594113 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนา 01 IC305