อ.วัชรี วงศ์ทะเนตร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
Sect. 99

IC300

Tue0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Sect. 04

A307

1552223
การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์
Sect. 02

A306

1552223
การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์
Sect. 01

A306

Wed
Thu
Fri1021207
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Sect. 02

ED305

1021207
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Sect. 01

ED305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 590000003 (-) 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 99 IC300
2 Tue (1-4) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 04 A307
3 Tue (1-4) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 05 A307
4 Tue (5-7) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ 02 A306
5 Tue (8-10) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ 01 A306
6 Fri (1-4) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 02 ED305
7 Fri (6-9) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 01 ED305