อ.วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3562127
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Sect. 01

FMS301

3504802
สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 01

ออกฝึก30

Tue
Wed3574102
การจัดการคุณภาพการบริการ
Sect. 01

FMS314

Thu3504804
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 01

ออกฝึก32

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 650134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562127 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 01 FMS301
2 Mon (12-12) 630434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 01 ออกฝึก30
3 Wed (1-3) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3574102 การจัดการคุณภาพการบริการ 01 FMS314
4 Thu (12-12) 630434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3504804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ 01 ออกฝึก32