อ.ดร.วลิดา อุ่นเรือน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 05

ED306

Tue1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 06

GE1036

Wed1023618
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูฟิสิกส์
Sect. 01

STA306

Thu1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 10

ED404

1022304
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Sect. 04

STB102

Fri1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Sect. 93

ออกฝึก093

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 24

ออกฝึก24

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 660310401 (คณิตศาสตร์) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 05 ED306
2 Tue (6-9) 660310402 (คณิตศาสตร์) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 06 GE1036
3 Wed (1-4) 640316201 (วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)) 1023618 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูฟิสิกส์ 01 STA306
4 Wed (1-4) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4012104 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 01 ( TEACHER_2 ) STA109
5 Thu (1-4) 660311101 (เกษตรศาสตร์) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 10 ED404
6 Thu (1-4) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 11 ED404
7 Thu (6-9) 650311101 (เกษตรศาสตร์) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 04 STB102
8 Thu (6-9) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 09 STB102
9 Thu (6-9) 650319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 10 STB102
10 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 93 ออกฝึก093
11 Fri (13-13) 630316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 24 ออกฝึก24