อ.วรินสินี จันทะคุณ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4091403
แคลคูลัส 1
Sect. 04

STA107

Tue4093405
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Sect. 01

STA303

Wed4091403
แคลคูลัส 1
Sect. 03

STA107

Thu4092403
แคลคูลัส 2
Sect. 99

SAT207

4094407
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Sect. 01

STA108

Fri4092403
แคลคูลัส 2
Sect. 01

STA207

4094401
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Sect. 01

STA107

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4091403 แคลคูลัส 1 04 STA107
2 Tue (1-3) 650428701 (วิทยาการข้อมูล) 4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 01 STA303
3 Wed (1-3) 660425301 (ชีววิทยา) 4091403 แคลคูลัส 1 03 STA107
4 Wed (1-3) 660428701 (วิทยาการข้อมูล) 4091403 แคลคูลัส 1 01 STA107
5 Thu (1-3) 590000003 (-) 4092403 แคลคูลัส 2 99 SAT207
6 Thu (5-7) 640422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 01 STA108
7 Fri (1-3) 650422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4092403 แคลคูลัส 2 01 STA207
8 Fri (5-7) 640422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4094401 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 01 STA107