อ.วราภรณ์ อู่ทรัพย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2563408
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Sect. 03

1143

2562503
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Sect. 02

1146

Tue2563201
กฎหมายครอบครัว
Sect. 01

ศ.จำลอง

2562201
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
Sect. 99

คลินิกหมอความ

Wed
Thu2561205
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Sect. 01

ศ.จำลอง

Fri2563503
กฎหมายลักษณะพยาน
Sect. 01

1143

2564801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์
Sect. 01

GE1034

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 630449001 (นิติศาสตร์) 2563408 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 03 1143
2 Mon (6-8) 650446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 02 1146
3 Tue (1-3) 650449001 (นิติศาสตร์) 2563201 กฎหมายครอบครัว 01 ศ.จำลอง
4 Tue (5-7) 590000003 (-) 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 99 คลินิกหมอความ
5 Thu (1-3) 660449001 (นิติศาสตร์) 2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 01 ศ.จำลอง
6 Fri (5-7) 630449001 (นิติศาสตร์) 2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 01 1143
7 Fri (8-9) 630449001 (นิติศาสตร์) 2564801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์ 01 GE1034