อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue5512401
กลศาสตร์วิศวกรรม
Sect. 99

ทอ2905

Wed5514303
การศึกษาการทำงานในงานอุตสาหกรรม
Sect. 01

ทอ2902

Thu5513502
การบริหารคุณภาพในองค์กร
Sect. 01

EN104

5514311
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Sect. 01

EN102

5513801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
Sect. 01

ทอ2904

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 590000003 (-) 5512401 กลศาสตร์วิศวกรรม 99 ทอ2905
2 Wed (1-3) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514303 การศึกษาการทำงานในงานอุตสาหกรรม 01 ทอ2902
3 Thu (1-3) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร 01 EN104
4 Thu (5-7) 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 01 EN102
5 Thu (8-9) 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5513801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 01 ทอ2904