อ.ดร.วรางคณา สุติน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1551205
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
Sect. 01

IC300

1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
Sect. 99

IC300

Tue0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Sect. 09

IC303

0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Sect. 12

A204

Wed
Thu1552601
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
Sect. 01

IC304

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1551205 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 01 IC300
2 Mon (6-8) 590000003 (-) 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 99 IC300
3 Tue (1-4) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 09 IC303
4 Tue (1-4) 640313901 (คอมพิวเตอร์) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 10 IC303
5 Tue (1-4) 640315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 11 IC303
6 Tue (6-9) 640429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 12 A204
7 Tue (6-9) 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 13 A204
8 Tue (6-9) 640434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 14 A204
9 Tue (6-9) 640434721 (นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาด)) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 15 A204
10 Tue (6-9) 640434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 16 A204
11 Tue (6-9) 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 17 A204
12 Tue (6-9) 650165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 21 A204
13 Thu (1-3) 650473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1552601 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 01 IC304