อ.วรวุฒิ ทาแก้ว
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2042104
ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
Sect. 01

IC206

Tue
Wed
Thu2043101
การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มนํ้าโขงร่วมสมัย
Sect. 01

IC208

Fri2041403
องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
Sect. 01

IC206

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 2042104 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 01 IC206
2 Thu (1-4) 640445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 2043101 การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มนํ้าโขงร่วมสมัย 01 IC208
3 Fri (1-4) 660445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 2041403 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 01 IC206