อ.วรรณี ทองระย้า
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2531103
การจัดการความขัดแย้ง
Sect. 02

A903

Wed2533801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการพัฒนาชุมชน
Sect. 01

A903

Thu2532104
ชุมชนศึกษา
Sect. 01

A403

2532308
การประยุกต์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A403

Fri2533402
กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน
Sect. 01

A404

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 630444201 (การพัฒนาชุมชน) 2531103 การจัดการความขัดแย้ง 02 A903
2 Wed (4-5) 630444201 (การพัฒนาชุมชน) 2533801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการพัฒนาชุมชน 01 ( TEACHER_2 ) A903
3 Thu (1-4) 650444201 (การพัฒนาชุมชน) 2532104 ชุมชนศึกษา 01 A403
4 Thu (6-9) 650444201 (การพัฒนาชุมชน) 2532308 การประยุกต์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา 01 A403
5 Fri (6-9) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 2533402 กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน 01 A404