อ.ดร.วทัญญู ขลิบเงิน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 01

ออกฝึก1

Tue1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 06

ED406

Wed1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 02

ED306

Thu1023609
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย
Sect. 01

STA307

1023609
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย
Sect. 02

STA309

Fri1542701
ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
Sect. 02

A306

1542701
ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
Sect. 01

A904

1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Sect. 99

ออกฝึก099

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (12-12) 630310101 (ภาษาไทย) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 01 ออกฝึก1
2 Tue (6-9) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 06 ED406
3 Tue (6-9) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 14 ED406
4 Wed (1-4) 640310402 (คณิตศาสตร์) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 02 ED306
5 Wed (1-4) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 15 ED306
6 Thu (1-4) 640310101 (ภาษาไทย) 1023609 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย 01 STA307
7 Thu (6-9) 640310102 (ภาษาไทย) 1023609 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย 02 STA309
8 Fri (1-4) 660310102 (ภาษาไทย) 1542701 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 02 A306
9 Fri (6-9) 660310101 (ภาษาไทย) 1542701 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 01 A904
10 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 99 ออกฝึก099