อ.ดร.วชิราภรณ์ เขียวมั่ง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4021601
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Sect. 01

STC201

4021602
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Sect. 01

STC205

Wed4021109
หลักเคมี 1
Sect. 04

STC201

Thu4021109
หลักเคมี 1
Sect. 03

STC201

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-7) 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 4021601 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 01 STC201
2 Tue (8-10) 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 4021602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 01 STC205
3 Wed (1-3) 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4021109 หลักเคมี 1 04 STC201
4 Thu (1-3) 660425301 (ชีววิทยา) 4021109 หลักเคมี 1 03 STC201