อ.ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3591108
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Sect. 01

FMS107

Tue
Wed3592217
เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น
Sect. 01

FMS308

Thu3594301
การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
Sect. 01

FMS107

Fri3561102
หลักการจัดการ
Sect. 02

N133

3561102
หลักการจัดการ
Sect. 01

N133

3543304
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5
Sect. 02

MT02

3543304
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5
Sect. 03

MT02

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3591108 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 01 FMS107
2 Wed (1-4) 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น 01 FMS308
3 Thu (1-4) 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3594301 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 01 FMS107
4 Fri (1-3) 660485012 (การจัดการ) 3561102 หลักการจัดการ 02 N133
5 Fri (6-8) 660485011 (การจัดการ) 3561102 หลักการจัดการ 01 N133
6 Fri (12-12) 640485012 (การจัดการ) 3543304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 02 MT02
7 Fri (13-13) 640485011 (การจัดการ) 3543304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 03 MT02