อ.ฉันทิศา คำขา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1673106
ภาษาเกาหลีระดับสูง 1
Sect. 01

เกาหลี

Tue1673201
การฟังและการพูดภาษาเกาหลีระดับสูง
Sect. 01

เกาหลี

Wed
Thu1671101
ภาษาเกาหลีระดับต้น 1
Sect. 01

เกาหลี

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1673106 ภาษาเกาหลีระดับสูง 1 01 เกาหลี
2 Tue (1-4) 650318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1673201 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีระดับสูง 01 เกาหลี
3 Thu (6-9) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1671101 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 01 เกาหลี