อ.รัตนาภรณ์ สวยกลาง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1542212
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Sect. 01

735

1541219
ทักษะการอ่านภาษาไทย
Sect. 01

734

Tue1541111
การออกเสียงภาษาไทย
Sect. 01

734

Wed1543222
ภาษากับสังคม
Sect. 01

734

Thu1542211
การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์
Sect. 01

733

Fri1541217
การนำเสนองานภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Sect. 01

735

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542212 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 01 735
2 Mon (1-3) 660440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1541218 ทักษะการเขียนภาษาไทย 01 734
3 Mon (5-7) 660440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1541219 ทักษะการอ่านภาษาไทย 01 734
4 Tue (1-3) 660440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1541111 การออกเสียงภาษาไทย 01 734
5 Wed (1-3) 660440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1543222 ภาษากับสังคม 01 734
6 Thu (1-3) 630440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ 01 733
7 Thu (1-3) 630440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542222 การฟังจับใจความภาษาไทย 01 A401
8 Thu (1-3) 650440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ 02 733
9 Thu (1-3) 660440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ 03 733
10 Thu (1-3) 660440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ 04 733
11 Fri (5-8) 650440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1541217 การนำเสนองานภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 735