อ.รัฐพล ทองแตง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1552101
ไวยากรณ์อังกฤษ 2
Sect. 01

GE1024

1552104
ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการแปล 2
Sect. 01

GE1034

Tue
Wed
Thu1554111
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
Sect. 01

1142

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1552101 ไวยากรณ์อังกฤษ 2 01 GE1024
2 Mon (6-9) 650440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1552104 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการแปล 2 01 GE1034
3 Thu (1-3) 640440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1554111 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 01 1142
4 Thu (1-3) 640440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1554111 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 02 1142