อ.รัชนีวรรณ วรรณกุลดิษฐ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1631101
ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Sect. 01

GE10210

Tue
Wed
Thu1631601
ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม
Sect. 01

A903

Fri
Sat1633207
ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21
Sect. 01

1145

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 01 GE10210
2 Thu (6-8) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1631601 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม 01 A903
3 Sat (9-11) 591000001 (-) 1633207 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21 01 1145