อ.ดร.รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4513202
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Sect. 01

คหกรรม1

Tue
Wed4511101
โภชนศาสตร์เบื้องต้น
Sect. 01

คหกรรม1

Thu4513102
อาหารและโภชนาการครอบครัว
Sect. 01

คหกรรม1

Fri0001108
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Sect. 02

หอประชุม

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650120601 (อาหารและโภชนาการ) 4513202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 01 คหกรรม1
2 Wed (1-3) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 4511101 โภชนศาสตร์เบื้องต้น 01 คหกรรม1
3 Thu (1-3) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 4513102 อาหารและโภชนาการครอบครัว 01 คหกรรม1
4 Fri (5-7) 640310101 (ภาษาไทย) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 02 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
5 Fri (5-7) 640310102 (ภาษาไทย) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 03 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
6 Fri (5-7) 640310401 (คณิตศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 04 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
7 Fri (5-7) 640310402 (คณิตศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 05 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
8 Fri (5-7) 640310403 (คณิตศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 06 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
9 Fri (5-7) 640310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 07 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
10 Fri (5-7) 640313901 (คอมพิวเตอร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 08 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
11 Fri (5-7) 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 09 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
12 Fri (5-7) 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 10 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
13 Fri (5-7) 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 11 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
14 Fri (5-7) 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 12 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
15 Fri (5-7) 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 13 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
16 Fri (5-7) 640316201 (วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 14 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
17 Fri (5-7) 640318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 15 ( TEACHER_2 ) หอประชุม
18 Fri (5-7) 640318201 (นาฏศิลป์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 16 ( TEACHER_2 ) หอประชุม