อ.รวมพร มาลา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3561101
การจัดการองค์การสมัยใหม่
Sect. 05

FMS104

Wed3561103
องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Sect. 01

FMS311

Thu3561204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Sect. 01

FMS401

2562302
กฎหมายธุรกิจ
Sect. 01

EN101

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-7) 640441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 3561101 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 05 FMS104
2 Tue (5-7) 660434921 (การตลาดดิจิทัล) 3561101 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 03 FMS104
3 Tue (5-7) 660434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3561101 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 04 FMS104
4 Tue (5-7) 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3561101 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 01 FMS104
5 Tue (6-7) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1563801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 01 ( TEACHER_2 ) 723
6 Wed (1-3) 630439801 (การบัญชี) 3561103 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 01 FMS311
7 Thu (1-3) 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 01 FMS401
8 Thu (5-7) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 2562302 กฎหมายธุรกิจ 01 EN101
9 Thu (5-7) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 2562302 กฎหมายธุรกิจ 02 EN101