อ.ดร.รดี ธนารักษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3013201
การรู้เท่าทันสื่อ
Sect. 01

FMS409

Wed
Thu
Fri0001214
พลเมืองยุคดิจิทัล
Sect. 01

A206

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650434711 (นิเทศศาสตร์) 3013201 การรู้เท่าทันสื่อ 01 FMS409
2 Fri (5-7) 640446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล 01 A206
3 Fri (5-7) 640446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล 02 A206
4 Fri (5-7) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล 03 A206
5 Fri (5-7) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล 05 A206