ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2552302
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Sect. 01

1144

2552302
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Sect. 02

1144

Wed2553313
การบริหารสำนักงานภาครัฐ
Sect. 02

A205

Thu
Fri2554901
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Sect. 01

1145

Sat2552302
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Sect. 03

1144

Sun2554306
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐและเอกชน
Sect. 01

1141

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 640446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 01 1144
2 Tue (5-7) 640446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 02 1144
3 Wed (1-4) 650446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553313 การบริหารสำนักงานภาครัฐ 02 A205
4 Fri (5-7) 630446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 01 1145
5 Sat (5-7) 651446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 03 1144
6 Sun (1-3) 641446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2554306 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐและเอกชน 01 1141