ผศ.ยุทธชัย มิ่งขวัญ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4091106
แคลคูลัสเบื้องต้น
Sect. 01

STA207

Tue0001110
การคิดและการตัดสินใจ
Sect. 16

FMS103

4113106
สถิติเพื่อการวิจัย
Sect. 01

คหกรรม1

Wed
Thu2504902
สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Sect. 01

ED307

Fri0001110
การคิดและการตัดสินใจ
Sect. 04

GE10310

4091113
คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
Sect. 01

STA206

Sat2504902
สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Sect. 03

1144

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น 01 STA207
2 Tue (1-3) 650444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 16 FMS103
3 Tue (1-3) 660310401 (คณิตศาสตร์) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 17 FMS103
4 Tue (1-3) 660310402 (คณิตศาสตร์) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 01 FMS103
5 Tue (5-7) 630420601 (อาหารและโภชนาการ) 4113106 สถิติเพื่อการวิจัย 01 คหกรรม1
6 Thu (1-3) 640446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 01 ED307
7 Fri (1-3) 640310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 04 GE10310
8 Fri (1-3) 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 09 GE10310
9 Fri (1-3) 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 10 GE10310
10 Fri (1-3) 640316201 (วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 11 GE10310
11 Fri (1-3) 640318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 12 GE10310
12 Fri (1-3) 640318201 (นาฏศิลป์) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 13 GE10310
13 Fri (6-9) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4091113 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 01 STA206
14 Sat (1-3) 651446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 03 1144