ผศ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4084904
การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sect. 01

A403

Tue4083119
การฝึกด้วยน้ำหนัก
Sect. 01

A402

Wed
Thu4083308
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
Sect. 01

PE202

Fri0001108
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Sect. 01

หอประชุม

4081206
กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1
Sect. 01

PE202

4084902
การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
Sect. 01

PE202

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4084904 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 01 A403
2 Tue (1-4) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083119 การฝึกด้วยน้ำหนัก 01 A402
3 Thu (5-7) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083308 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 01 PE202
4 Fri (1-3) 630476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 01 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
5 Fri (1-3) 640429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 17 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
6 Fri (1-3) 640449001 (นิติศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 18 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
7 Fri (1-3) 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 19 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
8 Fri (1-3) 640451101 (เกษตรศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 20 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
9 Fri (1-3) 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 21 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
10 Fri (1-3) 640465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 22 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
11 Fri (1-3) 650120601 (อาหารและโภชนาการ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 24 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
12 Fri (1-3) 650423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 25 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
13 Fri (1-3) 650427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 26 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
14 Fri (1-3) 650427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 27 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
15 Fri (1-3) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 28 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
16 Fri (1-3) 650440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 29 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
17 Fri (1-3) 650440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 30 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
18 Fri (1-3) 650441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 31 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
19 Fri (1-3) 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 32 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
20 Fri (1-3) 660123801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 33 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
21 Fri (1-3) 660134921 (การตลาดดิจิทัล) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 34 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
22 Fri (1-3) 660134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 35 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
23 Fri (1-3) 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 36 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
24 Fri (1-3) 660139801 (การบัญชี) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 37 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
25 Fri (1-3) 660139802 (การบัญชี) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 38 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
26 Fri (1-3) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 40 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
27 Fri (1-3) 660162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 41 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
28 Fri (1-3) 660165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 42 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
29 Fri (1-3) 660165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 43 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
30 Fri (1-3) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 44 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
31 Fri (1-3) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 23 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
32 Fri (1-3) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 61 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
33 Fri (1-3) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 49 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
34 Fri (1-3) 660433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 45 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
35 Fri (1-3) 660434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 46 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
36 Fri (1-3) 660434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 47 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
37 Fri (1-3) 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 48 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
38 Fri (1-3) 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 51 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
39 Fri (1-3) 660439801 (การบัญชี) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 52 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
40 Fri (1-3) 660440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 53 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
41 Fri (1-3) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 50 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
42 Fri (1-3) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 55 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
43 Fri (1-3) 660465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 56 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
44 Fri (1-3) 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 58 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
45 Fri (1-3) 660467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 59 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
46 Fri (1-3) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 60 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
47 Fri (1-3) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 57 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
48 Fri (5-7) 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4081206 กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1 01 PE202
49 Fri (8-9) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4084902 การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 01 PE202