อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7043211
การจัดการสินค้าคงคลัง
Sect. 01

ทอ2902

Tue7043212
การออกแบบระบบคลังสินค้า
Sect. 01

ทอ2101

Wed
Thu7042301
การวิจัยดำเนินงานในงานโลจิสติกส์
Sect. 01

ทอ2101

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 640467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7043211 การจัดการสินค้าคงคลัง 01 ทอ2902
2 Tue (1-3) 640467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7043212 การออกแบบระบบคลังสินค้า 01 ทอ2101
3 Thu (1-3) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7042301 การวิจัยดำเนินงานในงานโลจิสติกส์ 01 ทอ2101