อ.ภัทรสุดา กันใจแก้ว
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3562201
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่
Sect. 02

MT02

Wed3562201
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่
Sect. 03

MT02

3563201
การวางแผนธุรกิจ
Sect. 01

N132

3542307
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
Sect. 01

ออกฝึก308

3542307
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
Sect. 03

ออกฝึก307

Thu
Fri
Sat
Sun3561101
การจัดการองค์การสมัยใหม่
Sect. 06

N131

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-8) 640485011 (การจัดการ) 3562201 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ 02 MT02
2 Wed (1-4) 640485012 (การจัดการ) 3562201 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ 03 MT02
3 Wed (1-4) 650185011 (การจัดการ) 3562201 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ 04 N132
4 Wed (6-8) 650185011 (การจัดการ) 3563201 การวางแผนธุรกิจ 01 N132
5 Wed (12-12) 650485011 (การจัดการ) 3542307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 01 ออกฝึก308
6 Wed (13-13) 650485012 (การจัดการ) 3542307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 03 ออกฝึก307
7 Sun (1-3) 662185011 (การจัดการ) 3561101 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 06 N131