อ.ไพฑูรย์ จันทสิงห์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 36

N133

0001105
สุนทรียศาสตร์
Sect. 16

N133

0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 39

N133

Wed
Thu0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 40

N133

Fri2553319
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Sect. 01

เทคโน

Sat0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 65

N131

Sun2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Sect. 01

N132

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 660485011 (การจัดการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 36 N133
2 Tue (5-7) 650486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 16 N133
3 Tue (10-12) 660485012 (การจัดการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 39 N133
4 Thu (1-3) 660486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 40 N133
5 Fri (1-3) 640486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2553319 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 01 เทคโน
6 Sat (5-7) 662185011 (การจัดการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 65 N131
7 Sun (8-10) 652486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 01 N132