ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4091607
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
Sect. 02

STB102

4091606
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
Sect. 01

STA207

Tue
Wed
Thu4122202
โครงสร้างข้อมูล
Sect. 01

STA302

4113407
สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
Sect. 01

STA319

Fri4091611
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
Sect. 01

STA302

4111401
การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Sect. 01

STA302

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 02 ( TEACHER_2 ) STB102
2 Mon (1-3) 660462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 05 ( TEACHER_2 ) STB102
3 Mon (1-3) 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 03 ( TEACHER_2 ) STB102
4 Mon (1-3) 660467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 04 ( TEACHER_2 ) STB102
5 Mon (1-3) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 01 ( TEACHER_2 ) STB102
6 Mon (6-8) 660123801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 01 ( TEACHER_2 ) STA207
7 Mon (6-8) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 04 ( TEACHER_2 ) STA207
8 Thu (1-4) 650428701 (วิทยาการข้อมูล) 4122202 โครงสร้างข้อมูล 01 STA302
9 Thu (5-7) 640423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 01 ( TEACHER_2 ) STA319
10 Fri (1-4) 660428701 (วิทยาการข้อมูล) 4091611 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 01 STA302
11 Fri (6-9) 660428701 (วิทยาการข้อมูล) 4111401 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 01 ( TEACHER_2 ) STA302