อ.พิชญา สกุลวิทย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023201
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Sect. 02

ED305

1023201
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Sect. 01

GE1039

Tue1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 02

ออกฝึก2

Wed
Thu1024201
การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาไทย
Sect. 02

STA309

1024201
การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาไทย
Sect. 01

STA307

Fri1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 02

A401

1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 01

ED306

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650310102 (ภาษาไทย) 1023201 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 02 ED305
2 Mon (6-9) 650310101 (ภาษาไทย) 1023201 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 01 GE1039
3 Tue (12-12) 630310102 (ภาษาไทย) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 02 ออกฝึก2
4 Thu (1-4) 640310102 (ภาษาไทย) 1024201 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาไทย 02 STA309
5 Thu (6-9) 640310101 (ภาษาไทย) 1024201 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาไทย 01 STA307
6 Fri (1-4) 650310102 (ภาษาไทย) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 02 A401
7 Fri (6-9) 650310101 (ภาษาไทย) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 01 ED306