อ.ดร.พัฒนา สมนิยาม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue5033501
หลักการขยายพันธุ์พืช
Sect. 01

นนทรีย์

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 14

ออกฝึก14

Wed5003102
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Sect. 02

GE10310

Thu5122102
งานช่างเกษตรเบื้องต้น
Sect. 01

เพาะเลี้ยง

Fri5151101
เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น
Sect. 01

เพาะเลี้ยง

1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Sect. 95

ออกฝึก095

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650451101 (เกษตรศาสตร์) 5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช 01 นนทรีย์
2 Tue (13-13) 630311101 (เกษตรศาสตร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 14 ออกฝึก14
3 Wed (1-3) 590000001 (-) 5003102 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 02 GE10310
4 Thu (1-4) 650311101 (เกษตรศาสตร์) 5122102 งานช่างเกษตรเบื้องต้น 01 เพาะเลี้ยง
5 Fri (6-9) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 5151101 เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น 01 เพาะเลี้ยง
6 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 95 ออกฝึก095