อ.ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3012106
ภาษาและวัฒนธรรมการสื่อสาร
Sect. 01

FMS313

Tue3011101
ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย
Sect. 01

FMS314

Wed
Thu
Fri3042402
การเขียนสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Sect. 01

FMS409

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650434711 (นิเทศศาสตร์) 3012106 ภาษาและวัฒนธรรมการสื่อสาร 01 FMS313
2 Tue (6-9) 650434711 (นิเทศศาสตร์) 3011101 ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย 01 FMS314
3 Fri (6-9) 640434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 3042402 การเขียนสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 01 FMS409