ผศ.ดร.พลกฤต รักจุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3504801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 03

N132

3504802
สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 02

ออกฝึก011

Tue0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 10

N132

0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 08

N131

Wed
Thu3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
Sect. 01

MT02

3504802
สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 03

ออกฝึก013

Fri3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
Sect. 02

MT02

Sat3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
Sect. 05

N131

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (2-3) 650185011 (การจัดการ) 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ 03 N132
2 Mon (13-13) 630485011 (การจัดการ) 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 02 ออกฝึก011
3 Tue (1-3) 650185011 (การจัดการ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 10 N132
4 Tue (1-3) 650485011 (การจัดการ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 07 N131
5 Tue (10-12) 650485012 (การจัดการ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 08 N131
6 Thu (1-3) 640485011 (การจัดการ) 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 01 MT02
7 Thu (13-13) 630485012 (การจัดการ) 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 03 ออกฝึก013
8 Fri (5-7) 640485012 (การจัดการ) 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 02 MT02
9 Sat (1-3) 662185011 (การจัดการ) 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 05 N131