อ.พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 23

A205

Tue
Wed
Thu1542214
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Sect. 01

1143

Fri0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 32

A205

0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Sect. 02

A204

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660311101 (เกษตรศาสตร์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 23 A205
2 Mon (1-3) 660312802 (การประถมศึกษา) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 25 A205
3 Mon (1-3) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 29 A205
4 Thu (5-7) 660440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1542214 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 01 1143
5 Thu (5-7) 660440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542214 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 02 1143
6 Fri (1-3) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 32 A205
7 Fri (1-3) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 33 A205
8 Fri (1-3) 660318201 (นาฏศิลป์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 34 A205
9 Fri (1-3) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 35 A205
10 Fri (1-3) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 36 A205
11 Fri (1-3) 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 37 A205
12 Fri (5-7) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 02 A204
13 Fri (5-7) 640462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 03 A204
14 Fri (5-7) 640465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 06 A204
15 Fri (5-7) 640467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 07 A204
16 Fri (5-7) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 08 A204
17 Fri (5-7) 650428701 (วิทยาการข้อมูล) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 09 A204