อ.ดร.พรพัฒน์ ฤทธิชัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1551233
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Sect. 01

ED305

Tue1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 04

A307

Wed1551233
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Sect. 02

ED305

Thu
Fri1102205
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
Sect. 01

A403

1102205
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
Sect. 02

A802

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 1551233 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 01 ED305
2 Tue (8-11) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 04 A307
3 Wed (1-4) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 1551233 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 02 ED305
4 Fri (1-4) 650312801 (การประถมศึกษา) 1102205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 01 A403
5 Fri (6-9) 650312802 (การประถมศึกษา) 1102205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 02 A802