ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4023501
ชีวเคมี 2
Sect. 01

STC302

4023502
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
Sect. 01

STC205

Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640425301 (ชีววิทยา) 4023501 ชีวเคมี 2 01 STC302
2 Mon (5-7) 640425301 (ชีววิทยา) 4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2 01 STC205