ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3593303
การวิเคราะห์โครงการและแผนงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Sect. 01

GE1036

Wed3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
Sect. 99

FMS213

Thu3591102
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Sect. 01

FMS308

3593103
หลักเศรษฐศาสตร์
Sect. 01

FMS313

Fri3593221
เศรษฐกิจดิจิทัล
Sect. 01

FMS401

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 01 GE1036
2 Wed (1-3) 590000003 (-) 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 99 FMS213
3 Thu (1-3) 650310301 (สังคมศึกษา) 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 01 FMS308
4 Thu (1-3) 650310302 (สังคมศึกษา) 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 02 FMS308
5 Thu (5-7) 660439801 (การบัญชี) 3593103 หลักเศรษฐศาสตร์ 01 FMS313
6 Fri (6-9) 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 3593221 เศรษฐกิจดิจิทัล 01 FMS401